Meri Ferreira Carnieletto

Perfil

Nome: Meri Ferreira Carnieletto
Nascimento: 21/06/1949
Idade: 72
Cidade: ItapemaEsporte Itapema
Endereço: Rua 424, SN - Morretes - Itapema - SC
Telefone: (47) 3267-1559
E-mail: